voopoo อันตรายจากสารเคมีของยาสูบกระแสไฟฟ้านี้นอกเหนือจาก

voopoo

อันตรายจากสารเคมีของยา voopoo สูบกระแสไฟฟ้านี้นอกเหนือจากที่จะมีสารนิโคตินที่ทรงอานุภาพ การเสพติดสูงขึ้นมากยิ่งกว่าผงขาวแล้ว ผู้เสพยังสามารถเพิ่มสารนิโคตินสำหรับใ

นการดูดแต่ละครั้งได้สูง กว่ายาสูบปกติ voopoo นอกเหนือจากการเสพติด นิโคตินยังท าให้อัตราการเต้นของหัวใจสูง ความดัน เลือดสูง มีภาวการณ์เส้นโลหิตสมองหดตัวเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคเส้นโลหิตสมองด้วย สารเคมีในยาสูบ กระแสไฟฟ้าประกอบไปด้วยโลหะหนักต่างๆเป็นต้นว่า นิเกิ

ล โครเมียมที่เป็นพิษต่อปอด แคดเมียมที่เป็นพิษ ต่อไต สารก่อโรคมะเร็ง ยกตัวอย่างเช่น เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด์ สารบางจำพวกซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ของตัวท าละลายของเหลวที่ใช้

ในยาสูบกระแสไฟฟ้า เมื่อโดนความร้อนเป็นไอน้ าเพื่อเสพ จะ เปลี่ยนเป็นสารก่อโรคมะเร็งได้หมายถึงไดเอทธิลีนไกลคอล รวมทั้งสารกลีเซอรอล สารแต่งกลิ่น ผลไม้หรือกลิ่นหอมหวนเพื่อเพิ่มจ านวนนักดูดคนใหม่มีฤทธิ์ท าลายเยื่อบุหลอดลม มีการ ปล่อยอนุภาคขนาดเล็กมากมาย PM2.5 แ

ละก็อนุภาคที่นาโนที่แทรกซึมไปก่ออันตรายใน อวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกาย สารกลุ่มนี้ไม่ว่าจำนวนมากหรือน้อยแค่ไหนนับเป็นสารที่ไม่ควรจะ เสพ/สัมผัสเข้าภายในร่างกายเพื่อสะสมพิษ79

 ซึ่งมีรายงานคนเจ็บ 53 ราย จากอิลลินอยส์ รวมทั้ง วิสคอนซิน ของอเมริกา พบว่า คนไข้อายุเฉลี่ย 19 ปี ดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้า มีในขณะที่เป็นนิโคติน คนเดียว หรือที่ผสมกัญชา (T

HC) มีสภาวะพร่องออกสิเจน มากยิ่งกว่า 2 ใน 3 จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วย หายใจ หรือใส่ท่อหายใจ มากยิ่งกว่า 2 ใน 3 จะต้องนอนห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล แทบปริมาณร้อยละ 60 มากยิ่งกว่าจำนวนร้อยละ 90 ได้รับการดูแลรักษาด้วย สเตียรอยด์ (ซึ่งเป็นยารักษาการอักเสบแบบรักษ

าปลายเหตุ) โดย ภาวการณ์โรคปอดจากยาสูบกระแสไฟฟ้า มีความต่างจากโรคปอดจากยาสูบปกติ ดังต่อไปนี้เป็นกำเนิดใน คนไข้อายุน้อย เป็นเยาวชน คนแก่ช่วงต้น เป็นวัยท างาน (อายุเฉลี่ยเพียงแค่ 19 ปี) กำเนิดในผู้ ดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้า ที่ใช้มาเพียงแค่ไม่กี่ปี กำเนิดอาการ ไอ

แห้ง อ่อนแรงเวลาออกแรง อาจมีร่วมกับ ลักษณะของการมีไข้ อ้วก อ้วก เมื่อยตัว อาการเกิดขึ้นเร็ว ในหลักวัน อาทิตย์ หรือเพียงแค่ ไม่กี่เดือน ภาพทางรังสีปอดเจอปอดอักเสบร้ายแ

รง แม้กระนั้นตรวจไม่เจอสาเหตุจากการได้รับเชื้อ เกิดภาวะพร่องออกสิเจนได้ร้ายแรง จนถึงหลายรายเกิดภาวะหายใจล้มเหลว ขณะที่โรคถุง ลมพอง จากยาสูบปกติ ควรมีความเป็นมาดูดบุหรี่มานาน บางรายเลิกดูดไปยาวนานหลายปีแล้วก็ค่อยๆกำเนิดอาการ เนื้อปอดเสียหายช้าๆกว่า

กำลังจะถึงขั้นภาวการณ์หายใจล้มเหลวควรจะเป็นมานาน80 แล้วก็มี การเรียนจาก University of Technology Sydney (UTS), University of Vermont, USA and the Wool

cock Institute of Medical Research, Australia พบว่า ยาสูบกระแสไฟฟ้า ที่มีการใช้สารชูรส ไม่ว่าจะมีสารนิโคตินหรือไม่ก็ตาม มีผลท าให้อาการหอบหืดห่วยลง81 ดังนี้ มีงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยที่น าเสนอใน งานสัมมนาวิชาการโรคหลอด เลือดสมองระดับโลก (the America

n Stroke Association’s International Stroke Conference 2019) โดย Dr. Paul M Ndunda รวมทั้ง Dr. Tabitha M Muutu ที่แผนกแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Kansas อเมริกา เจอ

ความเกี่ยวข้องระหว่างการสูบยาสูบกระแสไฟฟ้ากับการเกิด โรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดหมายถึงดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้าเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเส้นโลหิตสมองตีบสูงมากขึ้น 71%, โรคหัวใจวายกะทันหันสูงมากขึ้น 59%, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสูงมากขึ้น 40% เมื่อเปรียบเทียบ กับผู้ที่มิได้ดูดบุหรี่ โดยการค้นคว้านี้ได้ใช้ข้อมูลส ารวจการกระทำด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขนาดใหญ่ ของสหรัฐฯที่มีกรุ๊ปผู้ดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้า 66,795 คนเปรียบเทียบกับกรุ๊ปที่ไม่ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า จ านวน 343,856 คน…